popielata linia pozioma

dzieci zakryte oczy stół przybory rysowanie

Rokrocznie 3 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 roku na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych.
Ma ono na celu zwrócenie szczególnej uwagi na prawa osób z niepełnosprawnościami, upowszechnianie idei tolerancji, otwartości i szacunku dla inności.

W tym roku szkolnym obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych w naszej szkole przyjęły formę akcji informacyjnych, doświadczeń oraz warsztatów plastycznych. Zajęcia dla młodszych uczniów z klas 0-3 rozpoczęły się od pogadanki na temat niepełnosprawności, barier jakie napotykają osoby z niepełnosprawnością oraz uświadomienie dzieciom sposobów zachowania się wobec rówieśników z różnymi niepełnosprawnościami. Następnie dzieci brały udział w ciekawych warsztatach pt. "Kolorujemy różnorodność: Niepełnosprawność w kolorach". Podczas zajęć próbowały wykonać prace plastyczne z założonymi opaskami na oczy lub kolorując obrazki ręką niedominującą. Powstałe wytwory utworzyły wspaniałą galerię, która zdobi korytarz szkolny.

Klasy starsze 4-8 miały niepowtarzalną okazję, aby wziąć udział w doświadczeniu, w którym mogli zmierzyć się z trudnościami z jakimi borykają się na co dzień osoby niewidome lub niedowidzące. W specjalnie przygotowanym pomieszczeniu poruszały się według wskazówek rozpoznając za pomocą dotyku różne przedmioty. Stało się to sposobem na integrację grup oraz stworzenie okazji do zgromadzenia wspólnych przeżyć. Na końcu uczniowie zostali zapoznani z zasadami savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji: link.