popielata linia pozioma

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.szkola31.torun.pl

Szkoła Podstawowa nr 31 w Toruniu im. gen. Józefa Hallera zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu im. gen. Józefa Hallera.

  • Data publikacji strony internetowej: 2009-09-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-26.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Pliki audio nie posiadają wersji tekstowej dla osób głuchych.

Niektóre z opublikowanych zdjęć i grafik mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.

Niektóre dokumenty elektroniczne (np. pliki pdf) mogą być niedostępne cyfrowo.

Strona odtwarzana była z kopii wykonanej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-04-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Bieńkowski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 504730079. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym mieści się Szkoła Podstawowa nr 31 im. gen. Józefa Hallera usytuowany jest w Toruniu przy ul. Dziewulskiego 41B. Wejście główne do budynku szkoły znajduje się od ul. Dziewulskiego 41 – nie jest ono przystosowane dla osób z niepełnoprawnością. Budynek posiada w sumie 11 wejść – żadne nie jest przystosowane dla osób z niepełnoprawnością.

Budynek posiada piwnice i 3 kondygnacje. Szkoła nie dysponuje ułatwieniami (np. w postaci wind) pozwalającymi na przemieszczanie się osób z niepełnoprawnością pomiędzy kondygnacjami.

Szkoła nie posiada zapisanych regulacji związanych poruszaniem się osób z niepełnoprawnością z osobom asystującą. psem asystującym, psem przewodnikiem. W wyniku doświadczeń wynikających ze specyfiki szkoły, osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.

Szkoła nie posiada na terenie przyszkolnym, na zewnątrz i wewnątrz budynku oznaczeń informujących o braku ułatwień w poruszanie się - w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Na parterze w segmnencie A znajdują się na drzwiach do pomieszczeń: przedsionek do pomieszczeń biurowych, sekretariat, toaleta damska, toaleta męska, tabliczki z informacją w alfabecie Braille'a. Toaleta damska jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Na terenie szkoły znajduje się parking. Brakuje na nim wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.