popielata linia pozioma

grafika niech żyją wakacje życzenia radosne dzieci plaża slońce

 

 

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), uprzejmie informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 31 w Toruniu im. gen. Józefa Hallera z siedzibą w Toruniu, ul. Dziewulskiego 41B, 87-100 Toruń
  Dane do kontaktu: tel.: 56 648 51 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (sekretariat)
  adres: Szkoła Podstawowa Nr 31, ul. Dziewulskiego 41B, 87-100 Toruń, 87-100 Toruń.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – z którym kontakt możliwy jest telefonicznie pod numerem telefonu: 56 611 89 92, mailowo pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjna pod adresem: Toruńskie Centrum Usług Wspólnych, Plac św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń.

 3. Szkoła Podstawowa Nr 31 im. gen. Józefa Hallera w Toruniu gromadzi i przetwarza dane osobowe w celu wypełniania obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa. W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie uczniom bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. Szkoła przetwarza również dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów cywilnoprawnych.

 4. W ramach wykonywania ustawowych obowiązków Szkoła Podstawowa Nr 31 im. gen. Józefa Hallera w Toruniu przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, czyli wypełnienia przez szkołę obowiązku, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. Przepisy te znajdują się przede wszystkim w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda tj. art. 6 ust. 1 a) lub art. 9 ust. 2 lit a) RODO. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku, udziału ucznia w konkursach o różnym zasięgu (międzyszkolne, wojewódzkie, ogólnopolskie).

 1. Podanie danych jest:
  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało określone w przepisach prawa,
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy.

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub brak możliwości zawarcia umowy.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą przez Szkołę Podstawową Nr 31 w Toruniu wyłącznie w przypadku posiadania przez Administratora danych podstaw prawnych wynikających z art. 6 rozporządzenia RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy prawnej.

 2. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

 3. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu oraz poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 4. Szkoła Podstawowa Nr 31 w Toruniu nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę.

 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

  • podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  • podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),
  • przekazanie danych osobowych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.
 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych przysługują Państwu niżej wymienione prawa:
  • prawo dostępu do treści danych,
  • prawo do sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 1. Realizacja Państwa praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.

 2. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Mają Państwo prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.