popielata linia pozioma

COVID-19 procedury bezpieczeństwa

Ochrona danych osobowych

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że zgodnie z Art. 13:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka jest Szkoła Podstawowa Nr 31, ul. Dziewulskiego 41B, 87-100 Toruń, reprezentowana przez Dyrektora Adama Orgackiego tel. 56 6485128;
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Anna Grzybowska tel. 56 6118992;
  3. Dane osobowe Pana/Pani oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających w szczególności z prawa oświatowego;
  4. Dane osobowe Pana/Pani oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka będą przetwarzane na podstawie zgody osoby której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit.,a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych) w celu promocji szkoły w środowisku;
  5. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przechowywane będą przez okres edukacji dziecka w naszej placówce oraz zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi;
  6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowaniu, oraz w uzasadnionych prawem przypadkach usunięciu danych osobowych;
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.